Jauniedu komandas tulkodana

Lai gan ðobrîd tulkoðanas tirgus pârspçj nesenos talantus (katru gadu filoloìijas lielie uzòçmumi atstâj tûkstoðiem izslâpuðu studentu, jo îpaði nopietns ir atrast vislabâko, smagâko un skaistâko cenu tulkotâju.

Viss par nepiecieðamîbu, ka ar tulkojumu saistîtie piedâvâjumi - vai tie paði teksti vai mutiskie paziòojumi - ir visu veidu, un lielâkâ daïa no tâ nav vçrts pievçrst uzmanîbu. Tâpçc pieòemsim, ka jûsu intereses mçríis ir saprast angïu valodu galvaspilsçtâ. Kuru mçs varam viòu atrast? Neatstâjiet "nepiedalieties" kvalitâtes un laika aizdomâs turçtajam piedâvâjumam, un galvenokârt, kâ izvairîties no klimata zaudçjumiem un naudas? Mçs centîsimies pateikt par katru no tiem paðreizçjâ produktâ.

Svarîgs faktors, meklçjot piemçrotu tulkotâju, ir internetâ piedâvâtâ piedâvâjuma stâvoklis. Iepriekð mums ir jânoraida visas ðîs iespçjas, kuru bûvniecîba ir saîsinâta trîs vai èetros teikumos. Îsts tulkotâjs kâ angïu filoloìijas absolvents vai kâds cits var teikt nedaudz vairâk par sevi - arî to paðu ðajâ metodç, lai mudinâtu potenciâlo klientu uzvarçt ar savu palîdzîbu. Tâpçc ir svarîgi, lai tulkotâja iesniegtais priekðlikums bûtu acîmredzams un kodolîgs, un ar ðo îsumu mçs nevaram trash. Mums jâkoncentrçjas uz tulkotâjiem, kuri runâ ar galvu, kurâ tçmâm, kuras viòi jûtas vislabâk - jo îpaði, ja mçs vçlamies tulkot ne stulbu, lai mâcîtos, tas ir, universitâtç, un specializçtu tekstu, kuram nepiecieðama tulka pieredze (bieþi vien specializçta vârdnîca, lai pârliecinâtos par tulkojumu neprecîzu personu, kas nav zinâma ðajâ jomâ, tâpçc ir vçrts atrast to, ko viòa zinâs, kas viòai ir jâbût. Tulkoðanas aìentûrâ ir vçrts meklçt pareizo tulkotâju.

Vçl viens svarîgs faktors ir tulkotâja îslaicîgums - ir svarîgi, lai viòð pçc daþâm dienâm tulko mûs mums. Bieþi vien jûs varat tikties ar tulkotâjiem, kas vienkârði nepiemin neko par ievieðanas posmu. Bûtu nepietiekami izmantot viòu palîdzîbu (ja vien mçs personîgi uzzinâsim, kad mçs saòemam darbu. Ja mçs rûpçjamies par periodu, mçs arî nerûpçjamies klausîties attaisnojumus par slimîbu vai ðíelto kâju, labâk ir ieguldît kâdâ uzticamâ. Ðeit mçs izmantojam visu paziòojumu: mçs novçrtçjam piedâvâjuma ticamîbu. Ja redzam, ka viòas tçvs daudz laika veltîjis tâ izveidoðanai, mçs varam païauties uz pârliecîbu, ka viòð rûpçjas par vietçjiem klientiem.