Jaunakais ieneralis mig izrakstidanas sadaias domcni projekti limenis lapas ieneratora spin nosaukums gentratora spin ierakstiet vardus kas atrodas zem cita spin ex zonas spradziena krasas veikala

http://kankusta-duo.shop/lv/

Prasîba, ko izstrâdâjusi sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments, attiecas uz uzòçmumiem, kuros grâmata ar viegli uzliesmojoðu saturu veicina bîstamas sprâdzienbîstamas vides izveidi un veicina sprâdzienbîstamîbu darbâ.

Saglabâjot (vai ievieðot darbâ vielas, ar kurâm sprâdzienbîstama vide var darboties (gaiss, cietas vielas ar augstu smalkuma pakâpi - putekïi vai gâzes, darba devçjam jâveic sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, norâdot riskam pakïautâs telpas. Iekðtelpâs un ârçjâs zonâs tai bûtu jâizveido atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas kopâ ar grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcijas izstrâdi un jânorâda faktori, kas var ïaut tiem aizdegties.

Sprâdzienbîstamîbas kartes satur kartes, kurâm ir dota reklâma tâdâ reþîmâ, ka vienâ (vai mazâk kartçs ir viena problçma, kas ïauj aizstât karti vietâ, kur veiktas izmaiòas, nevis visu dokumentu. Katrai lapai ir jâbût galvenei un laukam, lai îstenotu saturu.

Vispârîgi runâjot, dokumenta trîsdaïîgâ formâ:- pirmâ daïa, kas satur vispârîgu informâciju, proti: darba devçja paziòojumi, zonu saraksts ar identificçtiem aizdegðanâs avotiem, dati par piemçroto aizsardzîbas pasâkumu pârskatîðanas datumiem, kâ arî to apraksts, \ t- otrâ daïa satur detalizçtu informâciju, ti, to íîmisko vielu sarakstu, kuras izmanto, raþo vai ir izejvielas birojam tâdos daudzumos, kas var bût sprâdzienbîstamas vides degoða sastâvdaïa (un to raksturojums; to procesu un dzîvokïu apraksts, kuros izmanto norâdîtâs degoðas vielas, riska novçrtçjums un plânotie sprâdzienbîstamas vides sprâdzieni un sprâdziena sekas; piemçrotas apstrâdes, lai novçrstu sprâdzienu un saòemtu tâ galus, \ t- treðâ daïa, kas satur padomus un apliecinoðus dokumentus, tâpçc pçdçjâ gadîjumâ bûtu jânorâda bîstamo zonu atraðanâs vieta, izmantoto riska metoþu apraksts, dokumenti, kas nepiecieðami, lai sagatavotu ðo vçstuli, vai materiâlu saraksts ar to mâjokïa specifikâciju, atsauces dokumentu saraksts, saraksts un dati. par SPP sagatavoðanu.

Apkopojot: ja darba vidç ir izraudzîta potenciâli sprâdzienbîstama zona, Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija regulas ieteikums attiecîbâ uz minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un veselîbu kopâ ar sanâksmes piedâvâjumu sprâdzienbîstamâ vidç Nr. 138, 931. punkts.