Izlases notikumi ang

Tehnisko tulkojumu specifika ir dokumentâcijas satura ievadîðana noteiktâ konvencijâ, jo gan sûtîtâjs, gan ziòojuma saòçmçjs tiek samazinâts lîdz tehniskajam priekðmetam, pamatojoties uz valodu konvenciju, kas piemçrojama attiecîgajai jomai, daïai vai uzòçmumam. Tâpçc svarîgâkâ tehniskâs tulkoðanas iezîme ir tehnisks izteiksmes stils, t. I., Specializçts domas veidoðanas veids, kura svarîgâkâ prioritâte ir informâcijas pârvaldîba, tâpçc citas valodas funkcijas tiek minimâli ierobeþotas, lai neviens izrotâjums nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir noderîga lietvedîbâ. inþenierzinâtnes.

Tehniskâs tulkoðanas uzdevums ir izvçlçties identisku informâciju sveðvalodu saòçmçjam, tâpat kâ tekstâ, kas rakstîts avota stilâ. Tulkoðanas aìentûru pieòemtais standarts Varðavâ ir tehniskâ tulkojuma nodroðinâðana, kas ir sagatavota tulkotâjiem. Tâ ir obligâta tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras sastâvdaïa, kas pat runâ par izcilu sagatavoto tulkojumu klasi. Verificçtâji veic teksta lasîðanu, jo, lai nopietni pârbaudîtu tehnisko tulkojumu, ir nepiecieðama treðâs personas disertâcija, kas nav aktîvi piedalîjusies raksta tulkoðanâ un zina, kâ pârskatît savu lietu no attâluma.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas pârbaude ir tulkoðanas procesa vainagoðanas laiks. Tomçr daþreiz pamata saturs joprojâm tiek apspriests ar vîrieti, un konsultâciju mçríis ar klientu ir iepazîstinât ar nozares lietoto terminoloìiju. Lai saskaòotu tehniskajâ tulkojumâ ieviesto terminoloìiju, tie ir inovatîvi IT risinâjumi, kas ir tulkoðanas procesa darbîba un terminoloìijas datu terminoloìijâ lietoto terminoloìiju saîsinâðana. Jaunâ valodas versija maina arî tekstus, kas apraksta grafiskos elementus, kuri arî ir jâpârvçrð un jâkoriìç skaitïu ziòâ.