It tulkojumi

Angïu valoda tagad ir iepazîstinâta ar zinâtnes pasauli. Lielâkajai daïai poïu zinâtnisko þurnâlu, pçtîjumu rezultâtu un darba papildus oriìinâlam ir arî angïu valodas versija. Ðî ir svarîga vieta tulkotâjiem, kuru profesija ðajos gados aizstâvçja ïoti daudz.

NonacneNonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

Lai gan tulkoðana ir vienkârðâka (tiem nav vajadzîgs darbs laika spiedienâ, jau mutiski tulkojumi (piemçram, sinhronâ tulkoðana zinâtniskâs konferencçs ir vairâk absorbçjoði. Mierâ tulkotâjam ir jâatrodas noteiktâ vidç un ðobrîd. Viòð kïûdas dçï ðeit nesaòem dzîvokli, viòam nav vairâk nekâ aizmirstâ vârda avota valodâ.

Lingvisti vienâ balsî saka, ka tulkojums jo îpaði prasa daudz tulkotâju no tulkotâja. Nepietiek tikai valodas apgûðanai, pat perfekta. Tiek dalîta arî uzmanîba, izturîba pret profesiju un uzticamîba. Zinâtnisko tulkojumu panâkumos ir arî zinâðanas par terminoloìiju no konkrçtas jomas. Rezultâtâ slimîbu aprakstu tulkoðana, procentu likmes vai derîgums senajâ Româ attiecas uz daþu ðâdu mirkïu izmantoðanu arî avota valodâ, kâ arî mçría valodâ.

Mâcîbu zonâ visbieþâk sastopami rakstiski tulkojumi (mâcîbu grâmatas un grâmatas. Svarîgs tulkoðanas veids ir arî tulkoðana (konferences, zinâtniskâs lekcijas. Pçdçjâ piemçrâ sinhronais tulkojums parasti tiek virzîts. Tulkotâjs uzklausa komentârus primârajâ valodâ, bet mâca tos ðodien.

Secîga tulkoðana ir sareþìîtâka metode. Runâtâjs nepârtrauc viòa uzmanîbu. Paðlaik students neòem vârdu un neizveido piezîmes. Tikai pçc tam, kad runa ir pabeigta, mçs saòemam darbu. Svarîgi, ka no avota komentâriem viòð izvçlas svarîgâkos faktorus un ievieto tos mçría stilâ objektos. Tas ir sareþìîts veids, kâ tulkot. Faktiski tas prasa perfektu valodu apguvi un pçdçjo patiesîbu, rûpîbu un analîtiskâs domâðanas mâcîðanos. Diktçðana ir svarîgâka. & Nbsp; Personai, kas veic tulkojumu, ir skaidri jâatbild arî uz saòçmçjiem.

Viens ir pârliecinâts. Vienlaicîgai un secîgai tulkoðanai ir nepiecieðamas daudzas predispozîcijas, tâpçc ne visi no tiem var tos risinât.