In vitro apaugiodanas likums

Ja mçs vçlamies bût augsta veselîba, mums nav jâlûdz ne tikai mûsu gaïa un íermenis, bet arî psihi un psihi. Tad viòa ir ïoti svarîga, jo pateicoties viòai, mçs varam mierîgi izturçties kâdu dienu. Diemþçl ir daþi faktori, kas negatîvi ietekmç jûsu psihi. Dzçrieni starp tiem ir seksuâla ârstçðana. Tâtad, ko viòð var darît mûsu garîgajâ veselîbâ?

Katrs seksologs mums pateiks, ka sekss ir svarîgs arî íermenim, arî garam. Tas ir daudz patiesîbas ðodien. Pirmkârt, cilvçki, kas regulâri nodarbojas ar seksu, ir apmierinâti ar sevi, un tie rada lielâku paðcieòu ar cilvçkiem, kuri ir slçgti, lai apmierinâtu viòu vajadzîbas. Vîrieði, pateicoties savâm attiecîbâm, iegûst paðapziòu, un sievietes kïûst drosmîgâkas un labprâtâk dodas çst ar lielu drosmi. Tâpçc ir zinâtniski pierâdîti gadîjumi. Tâtad, ja mçs vçlamies veidot savu paðcieòu, mums vienkârði jâsâk daudz mîlçt. Citâ gadîjumâ mçs, iespçjams, sâksim sûdzçties par cieðu íermeni, visu izskatu un kopçjo dzîvi.

Turklât parastais sekss samazina depresijas attîstîbas iespçjamîbu. Un ka tajâ laikâ tâ ir populâra un bieþi izplatîta slimîba jaunos laikos. Attiecîbâs cilvçka sistçmâ tiek atbrîvoti endorfîni, kas acîmredzami kalpo tâdiem paðiem kâ fiziskâs slodzes laikâ. Tikai endorphins, kas tieði ietekmç Polijas labklâjîbu, arî padara mûs spilgtu ar lielisku enerìiju. Turklât daþi cilvçki domâ, ka sekss darbojas gandrîz tikpat daudz kâ morfîns. Tâpçc viòð lieliski mazina sâpes arî otrâs slimîbas gadîjumâ. Turklât viòð cînâs ar bezmiegu, un, kâ jûs zinât, atpûsties un palutinâts cilvçks ir labs cilvçks. Seksuâla priekðrocîba ir patieðâm daudz.

Ja, lai gan mçs nevaram òemt no ðâdâm vçrtîbâm, mums ir arî problçmas ar mûsu seksualitâti, mums tas jâpievçrð speciâlista uzmanîbu. Kristus seksologs noteikti mums izskaidro, ko mçs tik baidâmies ðâdu tuvplânu laikâ. Ja mçs atpazîsim visas problçmas cçloni, mçs varçsim to mierîgi novçrst. Un tad mçs sâksim savu lielisko seksuâlo dzîvi.