Iinas kapostu salati ar lasi

Ir daudz kâpostu çdienu, kas mums patîk, un pirms tam tos nepiecieðams sagriezt augstâs, mazâs sloksnçs. Pat kâpostu sagatavoðana ziemai prasa izcelt lielu daudzumu kâpostu lapu, un tad, kad tas ir neiespçjami ar parasto nazi, jums nav jâpaziòo ikvienam, kam bijis pçdçjais. Par laimi, sadzîves tehnikas veikalos ir daudz ierîèu, kas ïauj mums uzlabot tâdus tipiskus mâjâs gatavoðanas pasâkumus, kas ir izpildîti jebkurâ mâjâ.

Bigos, vai pelmeòi ar kâpostu vai kâpostu zupu ir jâizmanto kâ plâcenî sagrieztu kâpostu. Protams, veikalâ var nopirkt gatavus, jau sasmalcinâtus kâpostus, tomçr daudzi cilvçki izvçlas paði gatavot kâpostus, jo modelis ir dârzs, kurâ dârzeòi tiek audzçti. Ðâdâm sievietçm, protams, bûs nepiecieðams griezçjs kâpostiem. Nekas nevar aizstât to dabiskâ veidâ. Tâtad, ja mums patîk kâpostu çdieni, tas pats, ja mums vajadzçtu mçìinât patstâvîgi veikt ðâdu skâbbarîbu, kas mums dos ne tikai gandarîjumu par tâ îstenoðanu, bet galvenokârt labu, perfekti garðîgu daudzu çdienu sastâvdaïu, kas mums patîk.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Tas attiecas uz jûsu paðu konservu sagatavoðanu, un kâpostu gadîjumâ tas tiek saukts par nepiecieðamîbu to sagriezt mazâkos gabaliòos, griezt nûdeles un smalcinât kâpostus - ðî funkcija ir fiziski nopietna ar nazi un radîs kavçkli kâpostu vai garðîgu produktu uzòemðanai un plaði salâtu vitamîni. Un tas pats nebûtu ïoti labs Polijas veselîbai! Pçrkot elektrisko kartupeïu griezçju kasç ir apmçram 2-3 tûkstoði zlotu, tas ir diezgan daudz, kad mazai mâjsaimniecîbai, tomçr delikateses vai kolektîvâs çdinâðanas iestâdes gadîjumâ, ir vajadzîgs pçdçjais ieguldîjums. Protams, tas var bût daïa no ieòçmumiem no garðîgu salâtu vai vecâs poïu pârdoðanas, kas izgatavoti no bigo pamatiem, kuri, iespçjams, mîl visus, kas kâdreiz bija dzîvoklî, cerçja to sâkt.