Iemmcdana un matu izkridana

Mans brâlçns, ïoti dârgs, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat to izdarît stundâm un darît to. Viòa ir tik absorbçta, ka vçlas, lai viss izskatîtos skaisti, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, katru reizi çdot matus vai saspieþot to. Viòam patîk skolas darbs visvairâk un radît sevi viòiem. Viòas jaunais radîjums, Queen Joker, arî cenðas gaiði un viòai ir jâbût lieliem matiem un drçbçm. Sâkumâ manai mâtei bija duci bizîtes ar tâ lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es izskatîðos istabâs labâk ... un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu ilgs laiks un to uzòemðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela karaliene. Tomçr, kad viòa paliek aristokrâtijâ, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ, ka no izstâdes sâkuma aptuveni divas stundas ir pagâjuðas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja idejas, un viòas runâ tâ skançja nedaudz vairâk, "es nevçlos, kurâ es nerunâju karalienei, kas viòai ir ïoti labvçlîga". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautus matus piepildîtas kokas lomâ. Tâ kâ, kâ jau es iepriekð rakstîju, mums jau ir plaða matu veidoðana, tâpçc pçdçjais bija ïoti âtrs. Viòas mâte, no vienas puses, es biju arî jauna.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus