Google tulkodanas programma

21. gadsimts ir brîniðíîgs pieprasîjums pçc cita veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ jûs nevarat bût vienaldzîgi pret faktu, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Ko nozîmç ðis termins?

http://lv.healthymode.eu/drivelan-ultra-labakas-un-visefektivakas-erekcijas-tabletes/

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu produktu atbilstoði mûsu tirgus vajadzîbâm, tostarp programmatûras tulkoðana un lîdz ar to prasmîga rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî papildu atbilstîba ðim stilam. Vienojas ar tâdâm lietâm kâ datuma formâta izvçle vai burtu ðíiroðana alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu zinâðanas ir saistîtas ar prasmçm un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM sistçmâm, programmâm, kas atbalsta dizainu un izgatavoðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta pârceïas uz iespçjâm piekïût ârzemju programmatûrai, bet pçc tam, iespçjams, ievçrojami pârvçrðas visos uzòçmuma panâkumos.Produktu ievieðana pasaules tirgos ir saistîta ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kâ tas atðíiras no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta galvenokârt ir par konkrçtu tirgu pasûtîðanu, tâ sastâv no konkrçtâs vietas pamatvajadzîbâm. Lîdz ar to ðî atraðanâs vieta ir îpaði izstrâdâta katram tirgum, un kâdreiz konkrçtâ prece tiek internacionalizçta. Tomçr abi procesi uzrâda viens otru un ar lieliem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts apsvçrt abus.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas pieòemðanas, jums jâbeidzas internacionalizâcija. Ir vçrts atcerçties, jo labi veidota internacionalizâcija ievçrojami saîsina laiku, kas ir noderîgs lokalizâcijas procesâ, kas pagarina laiku, kas ir svarîgi tçrçt materiâla izmantoðanai laukumâ. Turklât labi vadîta internacionalizâcija, protams, ietekmç raksta pozitîvo ievieðanu izvietojumos, neradot risku apstrâdât programmatûru pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Uzticama programmatûras lokalizâcija var sasniegt uzòçmuma panâkumus.