Gatavodana literaturas prezentacija

Daudzâs rûpnieciskâs iekârtâs ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama vide tiek iegûta gandrîz visur, îpaði rûpniecîbâ. Daudzi materiâli, kas nepiecieðami, lai izpildîtu darba procesus, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Nekas íîmijas, naftas íîmijas vai pârtikas rûpniecîbâ, tâtad, kas notiek tajâ, bîstamîbas pakâpe ir visnopietnâkâ.

Òemot vçrâ sprâdziena slikto ietekmi, ir nepiecieðams veikt atbilstoðus pasâkumus, lai to novçrstu. Dzçrieni ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdziendroðîbas sistçma. Pareizi funkcionçjoðs organisms aizkavç un pat izolç sprâdzienu. Jaunâkâ un vienkârðâkâ kvalitâtes mçrîðanas tehnoloìija ir aizsargâjoða loma rûpnieciskajâs komandâs. Tas precîzi palîdz rûpnieciskâm iekârtâm pret bojâjumiem. Ðo stilu kalibrçðana notiek tieði atseviðíâs ierîcçs (pârnçsâjamie kalibratori. Svarîgs apdroðinâðanas sistçmu uzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz iespçju, ka iekârta vai objekts netiks bojâts (dekompresija. Tâs ideâli pieïauj, ka tiek aizsargâtas tâdas formas kâ tvertnes, tvertnes, drupinâtâji, þâvçtâji utt. Normatîvâs prasîbas attiecîbâ uz kontroli, kas veikta sprâdzienbîstamîbas zonâs, ir ievçrojami lielas.Eiropas Savienîbas dalîbvalstu laukumâ atsauces standarts ir ATEX direktîva, kas nodroðina droðîbas sistçmu aprîkojumu un darbîbu. Tâ izmanto zaudçtos delikâtus apgabalus un izmanto potenciâlo apdraudçjumu (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu, jo pçtîjumi liecina, ka tikai 50% gadîjumu elektriskâs ierîces ir aizdegðanâs avots. Pârvietoðanâs ar to, ietverot tikai elektriskos apdraudçjumus bîstamîbas principos, bija maz, lai nopirktu labu aizsardzîbas pakâpi. Galu galâ, sprâdzienu var radît tâdi faktori kâ karsta virsma.Sprâdziendroðâ reþîmâ, kas atbilst ATEX direktîvai, interjers ir pienâcîgi maríçts ar CE zîmi un Ex zîmi seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Kaut arî iekârtas un aizsardzîbas sistçmas tiek pastâvîgi uzlabotas, tas vienmçr ir vissvarîgâkais cilvçks, viòa prasmes un mâksla - it îpaði krîzes situâcijâs.