Gastronomijas punkts irena biauowieya

Ja esat jebkura noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka pakalpojuma sniegðanas âtrums cilvçkam ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, ar kuriem jums jâsaskaras. Tomçr jûs nekad neesat iedomâjies, ka liela ietekme uz ðo elementu ietver ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrumu, bet arî pasûtîjuma ievieðanu iestâdç un ievietoðanu fiskâlajâ valûtâ.

https://denta-s.eu/lv/

Ja jûsu telpas ir aprîkotas ar veciem vai daþiem progresîviem vai novecojuðiem kases aparâtiem, tad pçdçjais elements ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tiek tieði paveikts ar apmierinâtîbu, un tâ atgrieðanâs no jûsu piedâvâtajiem pakalpojumiem!Ir vçl lielâkas iespçjas kâzâm tirgû, un çdinâðanas nozarei var bût vçl tehnoloìiski modernâki risinâjumi, kas tieði pârsûta uz piedâvâto pakalpojumu grupu! Un tagad mçs palîdzam ar tâdu misiju, kas cieð no plâna uzlabot gastronomijas pakalpojumu kvalitâti. Mçs nevaram piedâvât dzçrienu no attîstîtâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programmas.Tâs izmantoðana ir ne tikai intuitîva, tâ ir ïoti lîdzîga arî tradicionâlajai fiskâlajai kasei, tâpçc cilvçkiem nebûs lielâkas grûtîbas pielâgoties jauniem risinâjumiem! Turklât visa programma tiek îstenota taustes veidâ, nodroðinot dabisku un, kas ir vissvarîgâkais, ïoti plaðs pasûtîjumu klâsts. Viesmîles identifikâcija atðíiras arî ar ievçrojamu tehnoloìisko progresu un lietoðanas çrtumu, jo tâ notiek, ievadot kodu, kas ir labs konkrçtai personai, vai, vçl vienkârðâk, ar îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma ir noteikta "Must have", ja jûs rûpçjaties par pakalpojumu augstâkajâ, pasaules lîmeòa lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un novçrtçts daudzâs lieliskâs çdinâðanas vietâs un luksusa bâros! Tâtad, nedomâju, ka mirklis ilgâk un dariet to, lai padarîtu jûsu vietu vçl vairâk!