Gastronomija y turismo

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Ir iespçjams izmantot reakciju uz jautâjumu par to, kas tad ir îsa droðîba.

Droðîbas plâkðòu uzdevums ir virzît pareizo vietu uz augstu spiedienu, kas kïûst par neveiksmes produktu. Ierîces var patçrçt jaunâs sistçmâs. Tie atðíiras atkarîbâ no uzstâdîðanas veida un vidçja. Tâs var bût daþâdas formas, cita veida tehnoloìiskie risinâjumi, kas tika izmantoti ievieðanas posmâ. Var bût arî citi materiâli.

Pârrauðanas disku princips ir balstîts uz pçdçjo, ka darba vide âtri tiek noòemta no apdroðinâtâs ierîces caur tukðu ðíçrsgriezumu, kas tika izkârtots maiòas plâksnes lauðanas beigâs.

Droðîbas plâksnes var individuâli pielâgot iekârtas vai trauka gaumei. Tie ir izgatavoti kopâ ar klienta prasîbâm. Noteikti slavenâkâ slava tiek risinâta ar flîzçm, kas spçj rûpîgi spriedzçt. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîþu plîsums. Pateicoties tam, neveiksmes risks kïûst daudz mazâks.

Lâzera griezuma plâksnes ir redzamas pârdoðanâ, izmantojot lâzera tehnoloìiju.

Droðîbas plâkðòu izmantoðana kombinâcijâ ar droðîbas vârstiem ir ârkârtîgi svarîga. Ðâdâ sistçmâ plâksne ir aizsardzîba pret koroziju, netîrumiem vai vârsta bojâjumiem, kas galu galâ cieð no laika apstâkïiem.

Visâm plâksnçm un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, ko nosaka likums.