Gastronomija 24 stundas vardava

Psorilax

Tehnisko dokumentu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to izdarîtu, ietekmei ne tikai vajadzçtu bût daudzâm intensîvâm sveðvalodas zinâðanâm, bet arî prasmei noteiktâs tehniskâs problçmas departamentâ. & nbsp; Valodu prasmes paðreizçjâ tulkojumu þanrâ saka, ka iet kopâ ar izglîtîbu un pârbaudçm, kas iegûtas reâlajâ nozarç. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi vien ir cilvçki, kas aizòem NOT sertifikâtu, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju asociâcija un speciâlisti konkrçtâ nozarç tehnisko jomu. Lai pârliecinâtos, ka dokumenta tehniskais tulkojums tiks veikts dabîgâ un atbilstoðâ skolâ, sâkumâ jâaplûko tulkotâja prasmes un kompetences.

Jâatzîmç, ka tehniskie tulkojumi ir ne tikai vârdi. Tehniskie rasçjumi, plâni un programmas var bût arî ïoti vçrtîgi. Tâpçc kompetentam tehniskajam tulkotâjam nevajadzçtu bût tikai kâdas nozares speciâlistam, ja tam vajadzçtu bût pareizai vârdnîcai, bet tai joprojâm vajadzçtu bût iecietîbai ieviest nepiecieðamos labojumus izkârtojumâ vai tehniskajâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu dokumenta perfektu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jums jâapsver, kâda veida tulkoðanas pakalpojumi jums bûs nepiecieðami. Ja tajâ laikâ ir tikai rakstiska tulkoðana, situâcija izskatâs salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâji cer, ka viòiem bûs nepârtraukta izpratne par Tulkoðanas atmiòas TRADOS sistçmu, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz visâm valodâm, praktiski visiem ðîs lietas notikumiem.

No otras puses, runâjot par tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista meklçðanu, kas izmanto pietiekamas zinâðanas, lai risinâtu tulkojumu, neizmantojot papildu programmatûru, izmantojot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu var radît nopietnas problçmas. Jau daudzus uzòçmumus ietekmç ne tikai juridiskie, bet arî tehniskie dokumenti, tur ir vairâk cilvçku, kas specializçjas tikai paðreizçjâ otrâ veida tulkoðanâ. Man nepatîk, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas gadîjumâ ir izdevîgâk atrast speciâlistu tulkojumos tikai no tehniskâs jomas. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas telpâ vienmçr svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 attiecîbâ pret zîmolu un dokumenta sareþìîtîbu.