Gaias vairumtirgotajs

Daþos no Krakovas gaïas vairumtirgotâjiem tâ sauktais atsvaidzinoðu gaïu vai glabâðanas laika datumu un íermeòa mçrcçðanu ûdenî. Skandalozo praksi þurnâlistiem atklâja bijuðie Krakovas íermeòa vairumtirgotâju darbinieki, kas deva etiíetes, ka ar to spçku laiku novecojuðâs aizstâjçji tika aizstâti ar jauniem, lai uzòçmums varçtu tçrçt nepiemçrotus produktus par katru cenu. Ðis viltoðanas process, iespçjams, bija tikai acîmredzama noslçpums, un pat priekðnieki to zinâja, kas turçja acis par neçtisku darbîbu savâ gaïas rûpnîcâ.

Diemþçl baidâs, ka aprakstîtie darbi ir gaïas vairumtirgotâju prakse, kas prasa, lai potenciâlie klienti, iegâdâjoties dzîvnieku izcelsmes produktus, vairâk un vairâk pievçrstu uzmanîbu. Ðo neþçlîgo darbu iemesls ir vçlme gût peïòu, bet ðîs âtrâs uzvedîbas sekas sedz patçrçtâji, kas parâdâs ðî cçloòu un seku stadijâ. Diemþçl iepriekð minçtajâ ïoti vairumtirdzniecîbas gaïas veikalâ, iespçjams, bija arî liels sanitârais trûkums. Nu, daïa no rûpnîcas pârdotâs pârtikas tika ievietota dzîvokïos, kas neatbilst nevienam higiçnas standartam, kur tas pârmeklçja patogçnâs baktçrijas un baktçrijas.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Efektīvs veids, kā mainīt likteni un sasniegt laimi

Ðâdus defektus plaði atzîst negodîgi vairumtirgotâji, jo uzòçmçji, pirmkârt, vçlas palikt tirgû, neatkarîgi no to cilvçku veselîbas, kuri çd savus izstrâdâjumus. Krakovas gaïas noliktavas îpaðnieki noliedz skandalozos ziòojumus, apgalvojot, ka ir neapmierinâti vai atlaisti strâdnieki. Kâ parasti ðâdâs situâcijâs, ir grûti skaidri pateikt, kura no konflikta perspektîvâm ir patiesîba. Sanepid rûpçjâs par ðo trauslo jautâjumu, bet visâ negadîjumâ mçs iesakâm palielinât piesardzîbu, pçrkot gaïas produktus.