Fonda darbibas slcgdana

Gadîjumâ, ja mçs vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums jâbût ieinteresçtiem ne tikai jautâjumos, kas galvenokârt saistîti ar darbîbu, bet arî kasç. Mçs to nedrîkstam aizmirst, pat ja mçs to izmantojam kâ spiegu, kas pârbauda mûsu apgrozîjumu ar vçrtîbu un kas nodokïu iestâdei sniegs visu, lai uzzinâtu, kad ðâda problçma rodas.

Kases aparâts un apdares darbi? Ðis jautâjums sniedz tik daudz uzòçmçju. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir noteikts Finanðu ministra 2003. gada 14. marta Regulâ par kases aparâtiem. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu, pat no dienas, kad tas izveidots pie raþotâja. Tie regulç paða kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Tâtad regulas jautâjumâ mums ir jâveic: ikdienas un fiskâlais pârskats periodiski, 7 dienu laikâ no kases operâcijas beigâm, mums jâiesniedz iesniegums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai izlasîtu kases atmiòas. Mums ir arî jâatdod pieteikums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai no saraksta reìistrçtu kases aparâtu. Vienâ galâ, ar karavîra palîdzîbu, mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par visu kases darbîbas laiku. Tas bûtu jâsasniedz ar nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtni. Noteikumi nosaka, ka mums jâsagatavo protokols, lai lasîtu kases atmiòas saturu.Kâ jûs varat uzminçt, ziòojumi saslimst, lai salîdzinâtu to, kas ir lasîts no kases aparâta ar paðreizçjo, ko es izmantoju ikmçneða vai ceturkðòa deklarâcijâs. Lai novçrstu nevçlamu situâciju, lieliska programma izdrukâs pârskatu par pârdoðanas periodu, ko jûs apvienojat ar mûsu PVN deklarâcijâm. Jûs varçsiet izdarît labojumu, ja kaut kur esat pieïâvis kïûdu.Ir arî vçrts piebilst, ka, veidojot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlo atmiòu lasîðanu, mçs nododam informâciju, t.i., kâ nodokïu maksâtâju, mçs izmantojâm fiskâlâs summas atlaidi. Mums ir arî jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja kases aparâts ir lietots mazâk nekâ trîs gadus, mums ir jâatdod nauda, ko mçs izmantojâm kases aparâta iegâdei.Kâ redzat, enerìijas un kases aparâtu izbeigðana ir svarîgs uzòçmums, kas jums bûs jâveic. Ja darba pabeigðana un ðî viena kases aparâta likvidâcija notika mazâk nekâ trîs gadus - mums bûtu jâatdod atlaiðana, ko saòçmâm fiskâlajai kasei.