Fitnesa aprikojuma noma

BagProject ir e-komercijas uzòçmums, kas nodroðina uzglabâðanas ratiòus, tirgus galdus, ceïojuma èemodânus, iepirkðanâs ratiòus, mugursomas un riteòus. Visas preces, kas tiek piedâvâtas pârdoðanai, ir saistîtas ar tîrâkajâm materiâlu kategorijâm. Viòu ekspluatâcija ir laipna un praktiska. BagProject var bût profesionâlu speciâlistu komanda. Ðodien, pateicoties savâm vajadzîbâm, produkti, kas ir çrti pârdot, pârsteidz mûsdienîgi un ar augstu komfortu. Piedâvâtajiem ratiòiem, mugursomâm vai galdiem ir augsta izturîba. Pasûtîjumiem virs PLN 200 piegâde tiek garantçta bez maksas. Maksâjot ar bankas pârskaitîjumu, vçrtîba ir PLN 12, un PLN 13 tiek iekasçta. Jebkura nenoteiktîba tiks likvidçta uzòçmuma darbiniekiem. Jûs varat sazinâties no pirmdienas lîdz piektdienai no 9 lîdz 16. Uzòçmumam ir skaidra meklçtâjprogrammu shçma. Jums tikai jânorâda materiâla veids. Piedâvâjumâ ietilpst, piemçram, preèu ratiòi. Zelts smago priekðmetu pârvadâðanai ar jaudu lîdz vairâkiem desmiti kilogramu. To var izmantot individuâli lietotâji, tûristi vai uzòçmçji. Veikals piedâvâ arî pastâvîgas pârdoðanas tabulas, lai pârdotu produktus tirgû. Mobilie, labi izplatîti, ir gadi. Daþâdu izmçru, krâsu vai formu lielisku klases ceïojumu somas iespçjas. Tam tiek pârdotas krâsainas iepirkumu somas ar iepirkðanâs ratiòiem. Plaða laba dizaina un krâsu izvçle. BagProject piedâvâ arî izturîgas sporta mugursomas gariem ceïojuma braucieniem. Ir arî ideâli piemçroti nelieliem braucieniem uz centru. BagProject garantç individuâlu piesaisti vîrieðam un plaðu profesionalitâti.

Skatît: platformas ratiòi