Finandu parskats

Dzelzceïi PVN likumâ, kas stâjâs spçkâ no 2015. gada 1. janvâra, padarîja fiskâlos kases aparâtus par neaizstâjamu elementu, kas ir pamats norçíinu veikðanai. Tomçr ne katrai sievietei, kas vada uzòçmumu, jâbût ðâdai summai.

Atbrîvoðana no kases turçðanas mçríaKases aparâti nav nepiecieðami to cilvçku panâkumiem, kuru gada apgrozîjums nepârsniedz PLN 20 000, bet pienâkums saòemt naudu ir tikai uzòçmumiem, kas pârdod privâtpersonâm un lauksaimniekiem. Tajâ paðâ laikâ uzòçmumiem, kas izmanto saistîbas veikt norçíinus, izmantojot kases aparâtus, ir jâreìistrç visi darîjumi, kas notikuði pçc kases aparâta iegâdes. No otras puses, uzòçmumiem, kas gada laikâ pârsniedza pirkumus PLN 20 000 apmçrâ, jâsâk reìistrçt peïòu, izmantojot kases aparâtu pçc 2 mçneðiem dienâ, kad tie pârsniedza limitu. Kases aparâtiem vçl nav jâbût uzòçmumiem, kas sniedz izglîtîbas, finanðu, apdroðinâðanas un telekomunikâciju pakalpojumus.Atbrîvojums naudas pirkðanaiKases aparâta iegâde ir vairâku simtu zlotu cena, tomçr uzòçmçjs, kas pçrk kases aparâtu, var sasniegt lîdz pat 90% no pirkuma vçrtîbas izrâvienâ, tomçr atskaitâms nevar pârsniegt 700 zlotus. Lai uzvarçtu no ðâda atskaitîjuma, uzòçmçjam, kas ir nopircis kases aparâtu, pirms pieòemðanas no kases aparâta ar kases aparâta iegâdi un reìistrâcijas kontrolierîces prasîbu ievçroðanas apliecîbu ir jâiesniedz rakstiska nodokïu deklarâcija tieðajâ nodokïu iestâdç. PVN likumu. Tomçr atlaide, kas pieðíirta kases aparâta iegâdei, var tikt zaudçta, ja kasç netiek apkalpota. Saskaòâ ar likumu, pârdoðanas pakalpojumus reìistrç vismaz reizi 25 mçneðos îpaðos pakalpojumos.Kases aparâts ir vairâk saistîts ar pienâkumu uzglabât izsniegto kvîðu kopijas (2 gadus un dienas, nedçïas un mçneða pârskatus (uz 5 gadiem no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika izdoti. Protams, kasierim ir mçríis izsniegt sâkotnçjos èekus klientiem.