Fenwick iekravcji

BagProject ir tieðsaistes veikals, kas piedâvâ vispiemçrotâkâs ekonomisko ratiòu un automobiïu formas riteòu tirgû. Pârdoðana arî parâda: tirgus tabulas, tûristu somas, transporta ratiòus, mugursomas un riteòus. BagProject pârdoto priekðmetu ievieðanâ ir lieliska pieredze. Piedâvâto izstrâdâjumu augsto vçrtîbu garantç pieredzçjuði uzòçmuma darbinieki. Visi produkti atðíiras ar augstu funkcionalitâti un funkcionalitâti. Pieðíirot pirkumu pçdçjâ biznesâ, jûs papildus atbalstât Polijas ekonomiku. Piedâvâjums ir paredzçts tikai vietçjiem raþotâjiem. Piedâvâtajam bagâþas ratiòu kravnesîba ir lîdz 70 kg. Tas ir savienots ar cietu tçrauda cauruli. Uzòçmums piedâvâ arî vieglas tirgus tabulas izstrâdei un demontâþai. Izturîgs, ar pastiprinâtiem profiliem, izturîgs pret svariem. Liels mugursomu klâsts - mazie, vidçjie un augstâkie. Izgatavoti ar izturîgiem materiâliem, ar izcilu precizitâti, tie nodroðina ilgu kalpoðanas laiku. Ceïasomas ir izturîgi riteòi, alumînija rokturis ar korekcijas priekðlikumu. Pensijam ir jâlemj par augstu vçrtîbu iepirkðanâs ratiòiem ar plaðu un efektîvu maisu. Kolekcijâ ir plaða daþâdu krâsu, dizainu un maisu problçmu izvçle. Bagproject ir pârdoðanâ un ceïojuma somas. Tie ir izgatavoti no ûdensnecaurlaidîga dokumenta un atseviðíiem pastiprinâtajiem ieliktòiem. Tie ir uzticami un pieejami. Alternatîva maisiòiem var bût ceïojuma mugursomas, kas ir izturîgas pret sagatavoðanu. Uzòçmums nodroðina âtru pasûtîjumu izpildes periodu, individuâlu risinâjumu lietotâjam un vienîgo pakalpojumu.

Pârbaudiet: noliktavas rati