Euguna metaluriija

Paðlaik metalurìija ir daïa, kas ierobeþo ne tikai plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesus, bet arî analizç grupas makro klasç. Paðlaik eksperimenti parasti tiek veikti ar metallogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai salîdzinoði no jaunâ mikroskopijas veida viòi sâka darboties metalurìijâ. Mûsdienu stadijâs tie ir nepiecieðami grâmatas ar inþeniertehniskajiem produktiem laikâ. Ðobrîd ðajâ jomâ tiek meklçti metallogrâfiskie mikroskopi, kurus cita starpâ izmanto, lai pçtîtu metâla paraugus vai to sasniegumus. Tâ ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta ar necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kas dod iespçju novçrot atomu stâvokïa un gaismas mikroskopu struktûras, ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, lietojot ðîs ierîces, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam identificçt cita veida mikrokrâpumus produktâ vai to izcelsmi. Ir iespçjams arî aprçíinât fâzes daïu un precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus citus svarîgus elementus metalurìijas skatîjumâ. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïaus precîzi novçrot materiâla struktûru, pateicoties kuram mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûmçm.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs jau varam konstatçt materiâlus defektus. Vienmçr atcerieties, ka ðâda veida iekârtu apstrâde ir sareþìîta. Tikai kvalificçtâm personâm ir jâizpilda ðis pieredzes faktors.