Elzab k10 fiskala kase

Òemot vçrâ likumdevçja uzlikto pienâkumu veikt kases aparâtu, ko veic visas pakalpojumu vai preèu pârdoðanâ iesaistîtâs vienîbas, ikvienam, kas vçlas vadît uzòçmumu, automaðînu darbnîcu, atslçgu izgatavoðanas punktu vai privâtu ârsta kabinetu, ir jâiegûst ðâda ierîce. Kases aparâta trûkums ir saistîts ar lieliem sodiem, ko uzòemas likumdevçjs, kuru prasîbas izmanto tirgus kontrolçjoðâs vienîbas.

Ja mums nav citas izvçles, kâdam vajadzçtu pievçrst uzmanîbu, pçrkot? Es uzskatu, ka kases aparâta funkcionalitâte bûs vissvarîgâkâ ðeit. Neatkarîgi ir svarîgi, lai tâs ekspluatâcijai bûtu intuitîvs viesim tâ, lai tas netiktu paralizçts un nekad neizdotos. Nekontrolçtais kases aparâts neizsargâs mûs pret ekonomiskajâm sankcijâm pârbaudes gadîjumâ. Pârzinis neòems vçrâ arî cilvçka sûdzîbas par barjeru, strâdâjot ar kases aparâtu. Ðo jautâjumu risinâjums ir ieguldîtâja pusç, un tad viòam bûs finansiâlas sekas, ja viòð tos neatrisina.Protams, vairums veikalu îpaðnieku un nâkotnes institûciju, kas izmanto produktu vai pakalpojumu pârdoðanu, pçrkot pirmo kases aparâtu, tiek pârsûtîti galvenokârt pçc cenas. Vçrtîba ir svarîga sastâvdaïa, bet tas nav vissvarîgâkais manâ prâtâ. Pirms kases iegâdes, ir laba ideja pârbaudît viòas darbu, redzçt, vai to var apstrâdât un, iespçjams, paskaidrot darbiniekiem, kâ viòiem tas bûtu jâdara. Ja mçs paði neizstrâdâsim ðo çdienu, mçs varam bût skaidrs, ka abi cilvçki bûs pçdçjie, kas izskatîs ðo problçmu.Kases aparâta funkcionalitâte ne tikai aptver tâ darbîbas procesu, bet arî pakalpojuma lielumu, pieejamîbu vai âtrumu, ar kâdu mçs varçsim nomainît papîra rullîti drukâðanas kvîtîm. Visus ðos faktorus ir vçrts rûpçties un pareizi pârbaudît, pirms mçs tçrçjam naudu. Mçs pârdodam tik daudzus kases aparâtu modeïus, ka, ja mçs pareizi piemçrosim ðo perfektu pçtîjumu, mçs varçsim saskaòot cenu ar klasi. Tâpçc ir vçrts klausîties citu ðâdu ierîèu lietotâju padomus, lasot zîmolus interneta forumos un specializçtos tekstos par pçdçjo tçmu. Pat ja tas nav îpaði aizraujoða vieta ilgtermiòâ, tas bûs tâ vçrts. & nbsp; W & nbsp; pilnvaroti veikali, piemçram, fiskâlie kases aparâti, protams, profesionâls serviss atrisinâs un ieteiks piemçrotâko kases aparâtu izvçli.