Drodas ziemas brivdienas

Slaveni aprîkojuma raþotâji, kas spçlç potenciâli sareþìîtos apstâkïos, jo îpaði sprâdzienbîstami, nonâk pie ATEX sertifikâcijas. Ðis apzîmçjums maksâ pircçjiem ðâdu aprîkojumu tirgû ar pârliecîbu, ka dziesmas ir arî jaukas un spçcîgas.

ATEX noteikumiArî ATEX sertifikâta izmantoðanas brîvîbas iegûðanu nosaka Eiropas Direktîva 94/9 / EK. 2016. gada aprîlî to aizstâs ar jauno Direktîvu 2014/34 / ES.Visi piemçrojamie ATEX noteikumi attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm. Viòiem ir ïoti interesanti vairâk jûras, zemes un virsmas aizsardzîbas sistçmas un iekârtas.ATEX sertifikâti ir maríçti ar aprîkojumu, kas paredzçts enerìijas uzglabâðanai, nodoðanai un raþoðanai un aizsardzîbai. Ðîs maðînas ir arî mobilâs iekârtas, kâ arî nepârtrauktas. Ierîces, ko izmanto Eiropas tirgos, kas aizòem ATEX sertifikâtu, garantç, ka operatori un uzòçmumu îpaðnieki, kas darbojas uz tiem, ir jauki un kompetenti izmantot.

Iekârtu grupasGan paðreizçjâ, gan attiecîgâ gadîjumâ - direktîva, kas nosaka tehnisko apkopi, nosaka divas iekârtu grupas. Pirmâ ir kameras, kas tiek apstrâdâtas raktuvçs. Otrais skaitlis ir atlikuðais aprîkojums, kas notiek potenciâli sareþìîtos apstâkïos.Atkausçðanas sistçmas atex - putekïu nosûkðanas sistçmâVisu veidu iekârtâm, ko izmanto koksnes un krâsu produktu raþotâji, jâbût saistîtâm ar atepakoðanas sistçmâm atex, tas ir, atkausçðanas sistçma, kas atbilst atex noteikumam. Lielos uzòçmumos tie droðîbas apsvçrumu dçï pârklâjas, bet arî prestiþu, kas nodroðina ðâdu sertifikâtu. Ðâda iekârta garantç, ka sprâdzienbîstami maisîjumi nebûs bîstami dzîvîbai. Maðînu parki un ATEX sertificçti ir ekonomiski un ilgstoði.Ðîs maðînas ievçrojami samazina sprâdzienbîstamîbas risku atdalîðanas iekârtâs, kas ietver reakcijas un parâdîbas, kas neapðaubâmi ir dzirksteles, akustiskâ enerìija vai pârspriegumi. Tie samazina arî elektrostatiskâs izlâdes risku, kad iekârta pârkarst.