Darbinieku profesionala attistiba

Kvalificçts un uzticams personâls ir visu uzòçmumu spçcîga vçrtîba un ieguldîjums. Darbinieks, kas zina viòa svarus un ir rîki un zinâðanas, lai to darîtu, ir uzòçmuma pareizas darbîbas garantija. Papildus acîmredzamajâm priekðrocîbâm uzòçmumam, izmaksas un apmâcîba rada darbinieka attîstîbu, uzlabo tâ skaitu un darba efektivitâti, apmierina izglîtîbas un paðizpildes nepiecieðamîbu, kâ arî beidzot padara to par funkcionâlu un novçrtçtu, kas ir visu uzòçmuma attiecîbu stâvoklis.

Personâla apmâcîbas tiek pieðíirtas visâm pakâpçm - no mazâkâs personas (piemçram, asistentam, savair vivre kursam veikalâ lîdz vadoðajam personâlam (piemçram, sarunu vadîðana, tâs arî ir vçrstas uz apmâcîbas dalîbnieku praktiska sagatavoðana, lai rakstîtu darbu (stresa risinâðana, efektîva pârdoðana, sarunu metodes, pareiza noteikumu interpretâcija, jaunu dzelzceïa saistîbu izpilde likumos, kodeksos utt. Visbieþâk izmantotie uzdevumi ir: atbalsts jaunâm datorprogrammâm ( Microsoft pakete, grâmatvedîbas programmas, iepazîstinâðana ar nesen ieviestajâm izmaiòâm jau atbalstîtajâs programmâs (pârklâjumi, daþâdu lîmeòu valodu kursi, nodokïu noteikumi (PVN un ZUS grâmatvedîba un gada deklarâcijas, personâla apmâcîba un algas (pabalsti, delegâcijas lîgumu veidi, ârzemnieku nodarbinâðana. Mûsdienîga apmâcîbas metode garantç pieredzçjuðu praktiíu, speciâlistu, daudzu profesionâlo grâmatu un pçtîjumu autoru veikðanu, populâru nodarbinâtîbas veidu (ne daudzas stundas un "veco" lekciju, bet gan seminârus, kas vçrsti uz visiem, komfortablus apstâkïus (nodroðinot biroja aprîkojumu, uzkodas un dzçrieni pârtraukumu laikâ un mâcîbu materiâli. Labas personas apmâcîba ir unikâls darbs darba devçjam, otrais ir pârliecinâties, ka nevçlaties meklçt jaunu zîmolu un ka apìçrbs, kas tçrpies tâs izaugsmç, atmaksâsies.