Centralais putekiu succjs univac

https://goij-c.eu/lv/Goji cream - Modernais komplekss, kas izlīdzina grumbas!

Centrâlâs putekïu sûcçju sistçmas, atðíirîbâ no parastajiem putekïu sûcçjiem, nepûtiet sûktajâ gaisâ ap putekïsûcçju. Parastajos putekïsûcçjos filtri nav tâdâ veidâ, kas traucç visu piemaisîjumu iekðpusç. Vçl viena centrâlâs putekïsûcçju sistçmas priekðrocîba ir ïoti delikâts darbs. Centrâlâs putekïsûcçju uzstâdîðana tomçr ir daudz dârgâka. Ir nepiecieðams veikt îpaðu uzstâdîðanu cauruïu un vadu virsmâs, kuras tiks apraktas sienâs, zem grîdas un pat virs griestiem.

Vakuuma sildîðanas sistçma sastâv no vairâkiem elementiem. Centrâlâ vienîba ir pirmâ un svarîgâkâ no tâm. Viòai tiek dotas stingras caurules, kas runâ ar sûknçm, kas novietotas sienâs. Elastîgâs ðïûtenes gala ir uzstâdîta uz tuvâko kontaktligzdas, tâdçï ir svarîgi âtri piekïût netîrumu, putekïu un netîrumu apstrâdei no mâjas.

Centrâlâ vienîba var bût modulâra (tâ sauktais split tipa vai kompakts. Tas ir lîdzvçrtîgs portatîvâ putekïsûcçja korpusam. Pârsvarâ tas atrodas saimniecîbas telpâs, piemçram, garâþâ vai pagrabâ. Centrâlâs ierîces kompaktâ versija ir izgatavota no motora, kas aprîkota ar turbînu, kas rada negatîvu spiedienu. Komponents joprojâm ir netîrumu atdalîtâjs un piesâròojuma tvertne.Atdalîtâjs ïauj sadalît piesâròojumu dziïâkos un delikâtâkos. Jo plaðâks ðis gaiss bûs tâlu filtrçts.

Sûkðanas kontaktligzdas tiek sadalîtas blokâ centrâlajâs telpâs. Vienìimeòu mâjâs parasti pietiek tikai ar vienu sûkðanas kontaktligzdu, lai pilnîbâ notîrîtu visu stâvu.