Cauruiu filtri

Hallu Motion

Katru dienu, arî iekðpusç, tâpat kâ grâmatâ, mûs ieskauj daþâdi ârçjie elementi, kas ietekmç mûsu izdzîvoðanu un labklâjîbu. Papildus elementârajiem apstâkïiem, tâdiem kâ atraðanâs vieta, temperatûra, mitrums un tamlîdzîgi, mçs joprojâm varam veikt interesantas izelpas. Gaisa daudzums, ko mçs elpojam, nepastâv simtprocentîgi tîrs, bet piesâròots, pârçjâ pakâpç. Pirms piesâròojuma putekïu âdâs mums ir iespçja apdroðinât sevi ar maskâm ar filtriem, bet tomçr ir citi gaisa apdraudçjumi, kurus bieþi ir grûti atklât. Tie ietver îpaði indîgas vielas. Atklâjiet tos svarîgâkos, bet gan izmantojot tâdas ierîces kâ toksisku gâzu sensoru, kas no gaisa vielâm atklâj sliktu un ievieð to klâtbûtni, tâdçjâdi informçjot mûs par briesmâm. Diemþçl risks ir ïoti nopietns, jo daþas gâzes kâ CO pierâdîjums ir bez smarþas un bieþi vien to klâtbûtne gaisâ rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Papildus oglekïa monoksîdam mums draud arî citas vielas, ko var noteikt sensors, piemçram, sçrûdeòradis, kas pieauguðo koncentrâcijâ ir grûts un izraisa âtru paralîzi. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, identiski bîstams, kâ minçts iepriekð, un amonjaka - gâze, kas notiek tieði sfçrâ, bet nozîmîgâ koncentrâcijâ, kas kaitç darbiniekiem. Toksiskie gâzu detektori var arî noteikt ozonu un sçra dioksîdu, kuru gâze ir grûtâk nekâ laika apstâkïi, un ir vçlme âtri piepildît vietu pie zemes - ðî faktora ðodien lietâs, kad mçs esam pakïauti ðo elementu organizâcijai, mums jâievieð sensori ideâlâ vietâ viòð varçja sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamâs gâzes, ko var ievçrot sensors, ir agresîva hlora un ïoti toksiska ûdeòraþa cianîds, kâ arî ûdenî ðíîstoðs kaitîgs ûdeòraþa hlorîds. Uzstâdiet toksisku gâzes sensoru.