Bizin noliktavas programma

Pilnîbâ pârliecinoties, var secinât, ka MRP sistçma ir pamats materiâlu raþoðanas plânoðanai jebkurâ raþoðanas uzòçmumâ. Savienojot datus ar noliktavai plânotâ darba lielumu, informâciju par ðiem noliktavu stâvokïiem un izejoðajiem posteòiem no paðreizçjâs partijas, kas ir nepiecieðami pârdoðanas pasûtîjumu izpildei, tas apstâjas ar neaizstâjamu rîku. Îstenojot ðo standartu, ir vieglâk izstrâdât speciâlistu darbu, plânojot noliktavas vajadzîbas.

Pateicoties informâcijai, ko sistçma uzglabâ, ir iespçjams noteikt konkrçtas produktu grupas izpildes laiku ar îpaðu precizitâti. Tas tâ ir neatkarîgi no uzòçmuma vai produkta specifikas, jo labas kvalitâtes programmatûra nodroðina elastîbu. Ziòoðana un progresa reìistrçðana ïauj çrti piekïût raþoðanas uzdevumam ikvienam, kas interesçjas par tâ îstenoðanu. Ir acîmredzams, ka katrs raþoðanas uzòçmums aizsargâ zemâko iespçjamo materiâla daudzumu noliktavâ (pateicoties uzglabâðanas izmaksâm. MRP iegâdâsies par materiâlu vai augïu samazinâðanu, jo tas ir ïoti noderîgs un noliktavu darbiniekiem.Kad ârstçt ðo programmatûras modeli? MRP sistçmas galvenokârt tiek rekomendçtas uzòçmçjiem, kuri ir piepildîti ar sareþìîtu, daudzpakâpju raþoðanas procesu radîtu sareþìîtu produktu raþoðanu. Veicot milzîgu skaitu operâciju un materiâlu, kas nepiecieðami to izveidoðanai, bieþi tiek novçrsts raþoðanas procesa pârtraukums. MRP sistçma ir ïoti noderîga, ja kâda izstrâdâjuma vai komponentu trûkums ietekmç raþoðanas cikla pagarinâðanu.Nav grûti uzminçt, ka MRP programmatûras ievieðana sniedz daudz priekðrocîbu. Viens no svarîgâkajiem ir raþoðanas cikla laika saîsinâðana. Nozîmîga loma ir vairâk nekâ to perioda pasûtîjumu skaita samazinâðana, kas nav sagatavoti periodam, jo trûkst nepiecieðamâs îpaðîbas un materiâli noliktavâ. Tas ir tâpçc, ka MRP sistçma nodroðina maksimâlu likviditâtes palielinâjumu krâjumâ. Vçl viena priekðrocîba (bet tikai uzòçmuma îpaðniekam ir veids, kâ ierobeþot nodarbinâtîbu starp darbiniekiem, kas atbild par noliktavu piegâdi.