Bcrna matiem

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat pârvilkt viòas poras, íemmçt viòu un padarît viòu augðu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai tâ izskatâs perfekta, viòa piecas reizes var iztaisnot vienu pinumu, uzlikt matus ar lokiem uz visiem kopâ vai klipu uz tiem. Viòð augstu vçrtç skolas izstâdes un nokïûst lîdz viòiem. Viòas jaunâ loma kâ ïaunprâtîgas princeses bija arî priecîga, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Galvenajâ kârtîbâ Mama sajauca viòas mazâs bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un ne vairâk vienreiz. Es izskatîðos istabâs labâk ... un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ vienîgâ princese. Un tâpçc, kad viòð ir saistîts ar aristokrâtiem, viòð pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ to, ka no sagatavoðanas uzsâkðanas sâkuma ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîjusies ideja, un viòas valodâ tâ gâja mazliet kâ "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros princese, ko daudz viòas vergu meitene". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, saplçsa matus vaïçju koku bûtnçs. Kâzâm, protams, kâ jau es rakstîju iepriekð, mums jau ir zinâðanas, lai vadîtu viòas matus, lai pçdçjais pilnîbâ bûtu gludi. Viòas mâte, no vienas puses, no otras puses arî bija gatava bût divdesmit vienlaicîgi.

Ling Fluent

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas