Avarijas apgaismojuma intensitate

Jebkurâ darbnîcâ, jebkurâ birojâ vai sociâlajâ iestâdç, kas nepiecieðama darbîbai un droðîbai, jûs izrâdîsiet avârijas apgaismojumu. Ko to redzçt? Ko mums visiem vajadzçtu zinât par ðâda apgaismojuma elementu?

Backup gaismasAvârijas apgaismojums ir gaisma, kas rodas no saviem avotiem, nevis pamata gaismas. Ir svarîgi to kontrolçt kïûmes laikâ, lai gan ðî apgaismojuma standarta ierobeþoðana tikai darbam ar rezerves gaismu var bût kaitîga kïûda. Daudz faktoru nosaka procedûru, kurâ tâ tiks izmantota, tostarp izvçlçtâs avârijas apgaismojuma lampas un vairâki risinâjumi, kas atbilst konkrçtas iestâdes cerîbâm. Bûvniecîbas likums sîki izklâsta, kâ ârkârtas ârstçðana ir plânota un sakârtota gadîjumu risinâjumos.

https://star-dt.eu/lv/

Kâdi dati par ðo gaismu ir svarîgâkie parastajai personai?Daudzu cilvçku avârijas apgaismojums savienojas ar rezerves gaismu. Pateicoties viòam, ja rodas problçmas ar pamata gaismas piegâdi, ir iespçjams veikt darbu. Tas ir ïoti svarîgs jautâjums tâdos dzîvokïos kâ biroji, bankas, klînikas un slimnîcas, kur ap tumsu, kas krît apkârt, var radît lielas problçmas. Avârijas gaisma ir virs avârijas apgaismojuma. Tas pasargâ mûs no briesmâm, pateicoties viòam, mçs esam priecîgi atstât apdraudçto dzîvokli arî estçtiskâ veidâ, lai izkïûtu no mâjas. Ðâda veida apgaismojums ir visbieþâk nodarbinâts ugunsgrçku laikâ, tâpçc tâs uzstâdîðanas noteikumus precîzâk apraksta ugunsdroðîbas noteikumi.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfEvakuâcijas ceïa apgaismojums ir ïoti svarîgs jautâjums, un no tâ, kâ lampas tiks izvietotas uz ielas, tâ var vçlçties daudzu cilvçku dzîvi. Viòu priekðmeti ir vienkârði - tie izskatâs kâ evakuâcijas ceïð. Tâs ir arî paredzçtas, lai atvieglotu piekïuvi pçdçjiem rîkiem, kas ugunsgrçka gadîjumâ var glâbt cilvçku, kas nâk no çkas, dzîvîbu. Lai ðîs spuldzes varçtu sevi reìistrçt mâjâs, tâm jâbût skaidri redzamâm. Tas ir saistîts ar to funkcijâm, maríçjumiem un atraðanâs vietâm. Îpaði svarîgi ir rûpçties par lampu izmçru un to datu lasâmîbu. Vispirms tas ir svarîgi paðreizçjâs pozîcijâs, kurâs evakuâcijas lînijas var izmantot veci cilvçki, tostarp tie, kuriem ir redzes problçmas.