Atkritumu mehaniska apstrade

Rûpnîcas ir pozîcijas, kurâs ikdienas mâjsaimniecîbas priekðmeti tiek radîti no pirmâs izejvielas, kas, iespçjams, ir akmens, smiltis, polimçri, íimikâlijas, metâls un daudzi citi. Daïa no ðiem materiâliem ir tûkstoðiem vai pat simtiem tûkstoðu dienâ.

Visu produktu apstrâdes laikâ atkritumi galvenokârt tiek novilkti uz atseviðíiem konteineriem, kas pçc tam tiek iztukðoti un atkritumi tiek apglabâti. Tomçr ðâdas grieðanas laikâ, piemçram, granîta plâtnçs, ir dabiski pârvietot neskaitâmas putekïu devas gaisâ. Tik smalki sakrît, ka dzîvoklî nav pat mûsu deguna dobuma, kas specializçjies nelielu putekïu daïiòu iegûðanâ, un katru dienu darbinieks, kas veic vienkârðu raþoðanas darbîbu, ieelpo lielu skaitu ðâdu putekïu. Viòi var viòu savainot tieði, izraisot klepus vai alerìiskas reakcijas uzbrukumus, un visbieþâk íermeòa piesâròojums ar putekïiem parâdâs tikai pçc desmit vai divdesmit gadu nostâjas konkrçtâ vietâ lîdzîgos apstâkïos. Tad mçs dodamies pie speciâlista ar plauðu vai barîbas slimîbu vai citu, atkarîbâ no vietas, kur uzbruka putekïi, un mçs uzzinâm, ka Polijas slimîbas praksç tiek atzîtas ðajâ biznesâ.

Diemþçl ðâdas ainas ir daudz, bet ðodien mçs tos varam efektîvi novçrst. Novietoðanas sistçmu, t.i., atdalîðanas sistçmas instalçðana rûpnîcâs, kas pakïautas jebkura piesâròojuma destruktîvajai iedarbîbai, noteikti samazinâs problçmu. Faktiski ðâda sistçma ir ieteicama katrai nozarei, bez iemesla piesâròojuma mçrogâ. Ir zinâms, ka tçrauda rûpnîcâs dûmu un putu daudzums bûs lielâks nekâ putuplasta rûpnîcâ, tomçr daþos un daþâdos augos viesi ir pakïauti nepareizai piesâròojuma ietekmei, lai gan atðíirîgs modelis un atlikuðâ koncentrâcija.

Ja mçs esam uzòçmçji un mums ir rûpnîca, mums ir jâdomâ par atsavinâðanas sistçmu, pirms sanitârais inspektors veic izlases veida pârbaudes un uzdod mums to instalçt likvidâcijas draudiem. Protams, tas pats attiecas arî uz filtra sistçmas iegâdes un uzstâdîðanas izmaksâm, kâ arî par izmaksâm, kas saistîtas ar halles modernizâciju, kurâ tas tiks novietots. Tomçr cilvçku veselîba neapðaubâmi ir cena, kas jâiegulda, un kâdreiz mums tas bûs jâsasniedz.