Atex direktiva 137

ATEX direktîva mûsu tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir saistîts ar datu produktiem lasîðanai tajâs zonâs, kurâs pastâv eksplozijas risks. Attiecîgajiem produktiem ir jâievçro stingras prasîbas ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Chocolate slim

Attiecîbâ uz aplûkojamâ normatîvâ akta noteikumiem droðîbas pakâpe un turklât ar tiem saistîtâs vçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no vides apdraudçjuma lîmeòa, kurâ konkrçtais rîks spçlçs.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas konkrçtam produktam, kas jâòem vçrâ sprâdzienbîstamâ vidç. Bet kâdas zonas ir? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kur ir ïoti liels metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces grupâs. Viòð ir divi no viòiem. Agrînajâ klasç ir ierîces, kas tiek vadîtas zemç esoðâs raktuvçs un vietâs, kurâs var rasties metâna eksplozijas risks. Otrâ grupa tiek iegûta ierîcçm, kas ir vçrstas uz daþâdâm vietâm un kas var pastâvçt sprâdzienbîstamas vides apdraudçjumâ.

Ðî direktîva nosaka galvenâs vispârîgâs prasîbas katrai peïòas ierîcei metâna sprâgstvielu / ogïu putekïu sprâdziena zonâs. Taèu svarîgâkas prasîbas var viegli atrast saskaòotos daudzumos.

Jâatceras, ka trauki, kas atïauti darbam sprâdzienbîstamâs vietâs, jânorâda ar CE zîmi. Maríçjumam seko paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs, kam jâbût viegli, redzamam, pastâvîgam un salasâmam.

Paziòojoðâ iestâde pârbauda visu kontroles sistçmu vai vienu no instrumentiem, lai nodroðinâtu sadarbîbu ar paðreizçjiem direktîvas projektiem un prasîbâm. Jâatceras arî tas, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX principu 2014/34 / ES.