Aptiekas ipadnieka pienakumi

Kâ jûs zinât, rûpnîca dod lielu peïòu katram îpaðniekam, kurð atver ðâdu mâju. Tomçr ir vçrts padomât par îpaðnieka pienâkumiem vadît ðâdu rûpnîcu. Rûpnîcas îpaðnieka svarîgâkais pienâkums ir nodroðinât droðîbu visiem darbiniekiem, kas dzîvo ðâdâ rûpnîcâ. Tâpçc visâm maðînâm, kâ arî visâm rûpnîcâ nozîmîgajâm îpaðîbâm ir jâbût pietiekami pieredzçtâm un droðâm.

Dzçriens no vissvarîgâkajâm daïâm, kas îpaðniekam ir jâpieðíir, ir sprâdzienbîstamîba. Kâ zinâms darba laikâ, ir nepiecieðamas daþâdas degoðas vielas, kas baro organizâciju, bet ne tikai. Ja ðâdas vielas ir atvçrtas, piemçram, ðâdas maðînas pasliktinâðanâs dçï, draudi sâkumam ir spçcîgi. Tâpçc rûpnîcas îpaðnieka atbildîba ir periodiska visu rûpnîcu organizâciju problçma, kâ arî cilvçku veselîbai un dzîvîbai kaitîgu vielu pareiza uzglabâðana. Jâ, rûpnîcai ir jâveic visas Polijas tiesîbu aktos noteiktâs prasîbas, lai tâs varçtu pieòemt raþoðanai. Darbinieki spçj veikt un nopelnît tikai pârbaudîtâs vietâs. Ja periodiskâs pârbaudes liecinâtu, ka rûpnîca apdraud cilvçka pârtiku un veselîbu, un, visticamâk, tâ tiks veikta, rûpnîca bûtu slçgta lîdz brîdim, kad tâ pielâgosies daþâm droðîbas prasîbâm. Tas viss jâkontrolç rûpnîcas îpaðniekam. Tâpçc nepietiek, lai darbiniekiem nodroðinâtu atbilstoðu algu un gûtu peïòu no savas darbîbas. Ir svarîgi viòiem uzticçties praksç, ko viòi valkâ katru dienu. Daudzas rakstzîmes noteikti atteiktos no visâm droðîbas prasîbâm, ja Polijas tiesîbu akti par tiem nebûtu runâjuði. Tâpçc valsts loma visu iespçjamo rûpnîcu pârbaudç un to nodroðinâðanâ ir tik svarîga. Galvenokârt rûpnîcas îpaðniekam jâcenðas garantçt visu rûpnîcâ esoðo darbinieku droðîbu. Tas ir ïoti svarîgi.