Apputeksncdana laiva

Daudzâs rûpnieciskajâs rûpnîcâs mçs veicam apputeksnçðanu. Tas rodas raþoðanas procesu laikâ, un tam ir augsts risks darbinieku veselîbai. Tad ir tâds stâvoklis, kad putekïi jânoòem, izmantojot îpaðu sistçmu. Kuras nozares galvenokârt attiecas uz ðo apdraudçjumu? Pirmâm kârtâm, visu veidu koksnes un metâla apstrâde, pârtikas un resursu izmantoðanas laikâ un daudz kas cits.

Putekïu savâkðanas sistçmu izmanto, lai samazinâtu putekïu lîmeni. Tas vienmçr garantç netîrumu noòemðanu ar îpaðu iesûkðanu. Tos var izmantot manuâli vai daþiem, kas atrodas optimâlâ vietâ. Problçma ir jârisina avotâ, t.i., kad dzîvoklis atrodas raþoðanâ, kur ir putekïi. Ðâda rîcîba novçrsîs to pieaugumu un izplatîðanos visâ telpâ. Ir vçrts apmâcît cilvçkus tâdâ nozîmç, ka tâ ir patiess problçmas risinâjums. Atcerçsimies arî par visu putekïu savâkðanas sistçmas pastâvîgu apkopi un pârbaudi, jo tas, iespçjams, bûs pakïauts nodilumam, kas saistîts ar ilgstoðu darbu. Pasûtot ðâdu sistçmu, sazinâsimies ar piegâdâtâju, kurð mums ieteiks, kâdus materiâlus apkopot visu sistçmu un kurus filtrus izmantot. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo citi materiâli ir pretçjs. Piemçram, koksne nerada lielus zudumus, bet metâla daïiòas pçc laika var radît bojâjumus.

Labi uzstâdîta un efektîvi funkcionçjoða putekïu nosûkðanas sistçma nodroðinâs ilgstoðu un uzticamu darbu. Darbinieki netiks pakïauti kaitîgu piesâròotâju ieelpoðanai, viòu acis bûs labi atpûðas. Jâòem vçrâ arî tas, ka sieviete, kas staigâ pa labi un neaizslçgtajâ apskâvienâ, darbosies efektîvâk. Putekïu pârvietoðana visur var ietekmçt arî radîto produktu. Ïoti svarîgs putekïi ir îpaði viegli uzliesmojoði! Piemçrs ir milti, kas izkaisîti uz uguns. Pçc tam tas tiek izveidots ar lielu cietes daudzumu, kam ir uzliesmojoðas îpaðîbas. Var notikt arî citi raksti, un, protams, paðreizçjai izpratnei jâbût piesardzîgai.

Var pat teikt, ka apputeksnçðana ir galvenâ problçma daudzâs jomâs. Viòiem droðîbas un efektivitâtes apsvçrumu dçï jâizmanto dezinfekcijas sistçmas. Ïoti bieþi maðînas arî nav pielâgotas sistemâtiskai grâmatai ar materiâlu plankumiem. Tas var sabojât.