Angiu valodas zinadanas

https://psori-m24.eu/lv/

Sveðvalodu apguve ir aktuâla mûsdienu pasaulç. Ðodien, ja meklçjam darbu, ir nepiecieðamas ne tikai angïu valodas, bet arî citas valodas. Faktiski ir grûti atrast profesiju, kurâ valoda nav noderîga. Tâ ir pçdçjâ Eiropas un pasaules atvçrtîbas sekas. Globalizâcijai bez ðaubâm ir daudz priekðrocîbu.

Tas ïauj âtri apmainîties ar informâciju starp cilvçkiem, kas atrodas vairâku tûkstoðu kilometru attâlumâ, tas arî dod iespçju atrast grâmatu daudzos dzîvokïos pasaulç. Tomçr tas izpauþas, ka tai joprojâm ir stiprâs puses. Globalizâcijas rezultâtâ, pat neizejot no Polijas valsts, mçs esam spiesti iegût îpaðas prasmes, kas mums vçl nebûtu vajadzîgas pirms gadiem. Kâ pierâdîjums ðobrîd, kad viesnîcas vadîtâji meklç darbiniekus, viòi gandrîz vienmçr pieprasa angïu valodu. Iespçjams, daþiem cilvçkiem tas bûtu pârsteidzoði, jo, pat veicot vienkârðus uzdevumus, piemçram, uzkopðanu, bieþi ir nepiecieðama spçja sniegt sveðvalodu. Viesnîcas, îpaði pieauguðo pilsçtâs, apmeklç daudzi ârzemnieki, un pakalpojums neatkarîgi no tâ, ko tas dara, vçlas pastâvçt, sazinoties ar viòiem. Jâ, sveðvalodas tiek izmantotas pasaulç, bet daþi cilvçki tos diezgan virspusçji satur. Daudzi var sazinâties sveðâ stilâ, bet viòi to pilnîbâ nezina. Tâpçc, ja mums ir kâds îpaðs speciâlists, kuru mçs vçlamies tulkot, tad pçdçjâs pareizâs personas atraðana nav tik vienkârða. Ja tas darbojas kâ pierâdîjums juridiskai tulkoðanai, ieteicams uzzinât daudzus specializçtus terminus, kas skan dîvaini pat daudziem tulkotâjiem. Tam nevajadzçtu bût pârsteidzoðam, jo, iespçjams, daþiem poïiem, pat savâs valodâs, skaòu noslçpumaini skan speciâlistu juridiskie vai medicîniskie noteikumi. Nav svarîgi sagaidît, ka viòi sapratîs savus kolçìus vâcu vai angïu valodâ. Tam ir nepiecieðama mçrítiecîga izglîtîba.