Akumulatora telpas eksplozijas risks

Ierîcçm, kas ievietotas grâmatâs sprâdzienbîstamîbas tuvumâ, jâatbilst augstâkajâm droðîbas vçrtîbâm. Eiropas Savienîbas ATEX direktîva (no Atmosphères Explosibles - definç pamatprasîbas, kas visiem raþojumiem jâveic, lai tâs varçtu izmantot sprâdzienbîstamâ vidç.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Efektîvs ðíîdums novâjçðanai bez tauku sûkðanas

Ir daudz standartu, kas saistîti ar pçdçjo direktîvu, kas piemçro îpaðas prasîbas vienam raþojumam. Un nosacîjumi, kas nav iekïauti ne direktîvâ, ne standartos, var bût atseviðíu dalîbvalstu iekðçjo noteikumu mçríis. Ðie noteikumi nevar bût tikai daþâdi ar padomiem, ne arî saasinât tâs prasîbas. Tâ kâ ATEX direktîvai 94/9 / EC ir nepiecieðama CE zîme. "ATEX" raþojumam, kas tika maríçts ar Ex simbolu, raþotâjs iepriekð bija jâmaríç ar CE zîmi un jâpârbauda sadarbîbas novçrtçðanas procedûra ar aktîvâs atlasîtâs iestâdes lîdzdalîbu.20. gs. Sâkumâ, tâ kâ ogïu raktuvçs nozîmîga nozîme nebija atbilstoðu maðînu eïïu izmantoðanai, bija daudz ugunsgrçku un sprâdzienu, kas bija degoðu eïïu un metâna vaina. Kâ jums ir jâbût izgudrojumu mâtei, tâpçc pçc daudziem gadîjumiem tika izmantoti citi eïïas modeïi, ûdens eïïas, kas nepalielinâja metâna eksplozijas efektu. Nâkamajâ raktuvju attîstîbas aspektâ tika izmantotas ventilâcijas ierîces, trauksmes un metâna filtri. Izvçlçtais derîgais modelis ir viens no daudziem pierâdîjumiem tam, ka, lietojot plaðas vçrtîbas, kas saistîtas ar precçm apdraudçjuma sâkumâ, ir katra îpaðnieka un darbinieka sâkotnçjais pienâkums. Ðî pienâkuma trûkums rada gan attçlus, gan materiâlus.ATEKS, kâ tâ nosaukums tiek izmantots, nav Eiropas Savienîbas izgudrojums, bet gan tâdu pârmaiòu vektors, kas galu galâ novçrð draudus, ko rada to parâdîðanâs. Vispârpieòemto droðîbas noteikumu ievçroðana ir bûtîbas saglabâðanas pamatprincips. Lai gan nelaimes gadîjumi, ðíiet, ir reti, galvenie iemesli vienmçr ir vçlme âtri pârtraukt darbu, neizmantot standartus utt.Saistîba ar ATEX un ar to saistîtie daudzumi ir pirmâ prasîba raþoðanas un kalnrûpniecîbas nozarçm un pakalpojumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas jomu (paðreizçjâ degvielas sadale utt. Atcerieties! Ne tikai saistît veselîgu priekðmetu izmantoðanu, bet domâjiet par savu viedokïu sekâm!