640 x mikroskops

Kâ zinâms, mikroskops ir smaga ierîce, kas atbalsta mûs ar daudz precîzu objektu novçroðanu, kurus ir ïoti grûti redzçt ar neapbruòotu aci. Mikroskopus iepriekð raksturo katrs paplaðinâðanâs veids un stâvoklis. Pirmie mikroskopi, kas parâdîjâs tuvâkajâ tirgû, ir optiskie mikroskopi, kuros tika izmantota tikai dienas gaisma, lai izceltu pârbaudîtos objektus.

Mikroskopi zîdaiòiem un lieliemPçdçjâ laikâ profesionâlos mikroskopus parasti izmanto zinâtniskos plânos, lai veiktu vairâk vai mazâk specializçtus laboratorijas testus. Vienkârði mikroskopi var bût arî lieliska dâvana jûsu bçrnam, un vislabâk, pateicoties ðâdai dâvanai, mçs varam iedroðinât mûsu skolçnus mâcîties. Izvçloties sev piemçrotu mikroskopu, mums tomçr jâzina, kâdi parametri jâpievçrð, lai veiktu labu pirkumu.

Ko meklçt?Mûsdienâs praktiski visi mikroskopi ir izgatavoti no elementiem, kas ir: okulârs, caurule, mikrometra skrûve, kondensators, priekðmetu skrûves un spogulis, kas ir svarîgs pârbaudâmo objektu apstaroðanai. Mikroskopâ svarîgâkâ persona, protams, ir okulârs, kam ir pienâkums palielinât objektîva attçlu. Svarîgu spçku spçlç arî caurule, kas ïauj veidot paplaðinâto attçlu pçc vçlçðanâs. Ja mçs vçlamies sasniegt perfektas mikroskopu klases, vispirms mums jâpievçrð uzmanîba ðiem diviem komponentiem.Pirms mikroskopa iegâdes ir vçrts apsvçrt, kâdu mikroskopu vçlaties sasniegt. Iekðçjâ tirgû jau ir noderîgi akustiskie mikroskopi, kas izmanto ultraskaòas viïòus, elektronu mikroskopus, kas izmanto elektronu staru izmaiòas un fluorescçjoðos mikroskopus, kas pazîstami arî kâ gaismas mikroskopi. Tirdzniecîbâ jûs varat satikties un arvien modernâk atrasties tuvâs valsts hologrâfiskajos un konfokâlajos mikroskopos, kas lieliski palielina kontrastu un izðíirtspçju. Ir vçrts pieminçt arî darbîbas mikroskopus, kas tiek lejupielâdçti, lai veiktu sareþìîtas operâcijas.